UNDERWATER

  • Soft coral in Fiji

    สีสันอันงดงามของปะการังอ่อนที่ขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้ๆปากถ้ำในบริเวณจุดดำน้ำที่เรียกว่า E-6 ประเทศฟิจิ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งปะการังอ่อนของโลก

  • Dream Reef

    Koh 9, Similan Island

  • Similan Island 001

    Koh 9, Similan Island