Terms and Policies

บันทึกข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานในขณะอ่านข้อตกลงนี้ และต่อไปนี้จะเรียกว่า “ช่างภาพ”) และบริษัท ดิจิไวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.pixniq.com (ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกบริษัท ดิจิไวส์ จำกัดว่า “PIXNIQ”) โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจอย่างแน่ชัด ข้อตกลงนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งทาง PIXNIQ จะส่งรายละเอียดการแก้ไขข้อตกลงให้ช่างภาพทุกครั้งทางอีเมล์ การส่งอีเมล์ตามอีเมล์แอดเดรสที่ช่างภาพได้ระบุไว้ในข้อมูลส่วนตนที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับ PIXNIQ จะถือว่าช่างภาพได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการลงไฟล์ภาพในแกลลอรี่

 1. ช่างภาพที่ส่งไฟล์ภาพให้ PIXNIQ เป็นตัวแทนในการดำเนินการผลิตสินค้าที่ได้จากไฟล์ภาพนั้น ลิขสิทธิ์ในไฟล์ภาพยังคงเป็นของช่างภาพ และไม่มีเนื้อหาส่วนใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะถูกตีความว่ามีการโอนถ่ายลิขสิทธิ์ของไฟล์ภาพนั้นให้ PIXNIQ
 2. ไฟล์ภาพของช่างภาพที่ถูกส่งมาให้ทาง PIXNIQ จะไม่ถูกผูกพันในแง่การจำกัดสิทธิการใช้ไฟล์ภาพนั้นแต่อย่างใด ช่างภาพมีสิทธิในการนำไฟล์ภาพนั้นๆไปส่งให้เว็บไซต์อื่นหรือผลิตเป็นอย่างอื่นได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับทาง PIXNIQ ทั้งสิ้น
 3. ภาพใดๆก็ตามที่ถูกส่งให้ PIXNIQ และเนื้อหาในภาพมีบุคคลที่มีใบหน้าของบุคคล ไม่ว่าจะระบุตัวตนได้หรือไม่ก็ตาม ทางช่างภาพรับรองว่าได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพแล้วตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้งานได้ ทาง PIXNIQ เป็นเพียงตัวแทนในการผลิตสินค้าจากไฟล์ภาพนั้นๆ หากเกิดกรณีพิพาท หรือการเรียกร้องใดๆตามกฎหมายจากบุคคลในภาพ ช่างภาพตกลงเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 4. หาก PIXNIQ ตรวจพบว่า เนื้อหา หรือไฟล์ภาพต่างๆที่ช่างภาพได้ทำการส่งขึ้นระบบ มีลักษณะไม่เหมาะสม PIXNIQ มีสิทธิ์ลบบัญชีผู้ใช้งาน เนื้อหา หรือไฟล์ภาพดังกล่าวออกจากระบบได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากช่างภาพมีความพยายามจะสร้างบัญชีอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ช่างภาพดังกล่าวอาจถูกห้ามจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆของบริษัทอย่างถาวร
 5. ช่างภาพจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายผลงานได้ในอัตราส่วน 50% ของยอดขายผลงาน
 6. ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับทุกเนื้อหา หรือไฟล์ภาพที่ช่างภาพส่งเข้ามา รวมถึงภาพที่ได้มีการผลิตเป็นสินค้าและทาง PIXNIQ ได้จำหน่ายสินค้านั้นไปแล้ว หากช่างภาพมีการปรับเปลี่ยนภาพในบัญชีส่วนตัว ข้อตกลงนี้ก็จะยังมีผลกับทุกภาพรวมถึงภาพที่ช่างภาพได้เอาออกจากบัญชีส่วนตัวไปแล้วด้วย
 7. ช่างภาพขอรับรองว่า ช่างภาพมีสิทธิและอำนาจเต็มในการผูกพันกับข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นอื่นใดให้อ้างถึงได้ว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้
 8. ช่างภาพรับรองว่าไฟล์ภาพทุกไฟล์ที่นำมาลงในแกลลอรี่ของ PIXNIQ ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ช่างภาพเป็นผู้ถ่ายหรือสร้างสรรค์ด้วยตนเอง สิทธิในภาพดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของช่างภาพแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผลผูกพันกับบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ดังกล่าวสามารถรับรองได้โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับในประเทศไทย หรือประเทศอื่นที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง
 9. หากไฟล์ภาพดังกล่าวมีส่วนประกอบของงานออกแบบอื่นๆ เช่น ฟอนต์ คลิปอาร์ต เวกเตอร์ หรือองค์ประกอบอื่นใดจากโปรแกรมการทำภาพต่างๆ ช่างภาพจะต้องตรวจสอบว่าองค์ประกอบเหล่านั้นสามารถนำมาสร้างสรรค์งานได้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของโปรแกรม ฟอนต์ หรือส่วนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากไฟล์ภาพตั้งต้นของช่างภาพ ทาง PIXNIQ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์จากสาเหตุดังกล่าว
 10. ไฟล์ภาพที่นำมาลงในแกลลอรี่ จะต้องไม่มีเนื้อหาส่อไปทางลามกอนาจาร ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและ/หรือศีลธรรมอันดี ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ รวมถึงต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ หากมีการตรวจพบทางผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถนำภาพดังกล่าวออกจากระบบได้ทันที และหากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่งจากไฟล์ภาพดังกล่าว ช่างภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 11. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่คิดรายได้ และหรือค่าใช้จ่ายจากการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย , การโฆษณา , การวิจารณ์ผลงาน , ตัวอย่างผลงาน หรือประโยชน์อันใดอันคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
 12. ซอฟแวร์ที่ใช้ในการสร้างงานของช่างภาพ เป็นซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ทาง PIXNIQ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากช่างภาพใช้ซอฟแวร์ที่ไม่ถูกกฎหมายในการสร้างงาน หากมีข้อเรียกร้องตามกฎหมายจากเหตุดังกล่าว ช่างภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

ส่วนที่ 2 การใช้บริการเว็บบอร์ดของ PIXNIQ

 1. เว็บบอร์ดของ PIXNIQ อนุญาตให้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพถ่ายเท่านั้น เช่น ภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ยังไม่อนุญาตให้นำเสนอเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากนี้ เช่น การรีวิวสินค้า การสอบถามการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เช่น การเมือง ศาสนา
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์โดยเด็ดขาด
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่รุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร
 4. ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย โดยไม่มีการอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจน
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงเป็นชื่อจริงของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดให้เจ้าของชื่อนั้นได้รับความเสียหายหรือเข้าใจผิด
 6. ไม่อนุญาตให้นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ประวัติ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ โดยมีเจตนาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือถูกกลั่นแกล้ง
 7. PIXNIQ มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บบอร์ดเพื่อตรวจสอบข้อความต่างๆ แต่เนื่องจากข้อความอาจมีมากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อความนั้นได้ทันทีที่มีการนำเสนอข้อความนั้น แต่หาก PIXNIQ ตรวจพบข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของทางเว็บ ทาง PIXNIQ จะดำเนินการแก้ไขหรือลบข้อความนั้นในทันทีที่ตรวจพบ
 8. ช่างภาพที่นำเสนอเนื้อหาของตนเองในเว็บบอร์ด รับทราบว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นความเห็นของช่างภาพผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล เจ้าของ เว็บ PIXNIQ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าว
 9. ช่างภาพรับทราบและอนุญาตให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ PIXNIQ สามารถแก้ไข ย้าย หรือลบหัวข้อได้ตามวิจารณญาณของผู้ดูแลเว็บไซต์คนนั้นๆ เพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและทิศทางของเว็บไซต์
 10. ช่างภาพรับทราบและอนุญาตให้ PIXNIQ เก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆของช่างภาพ เพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป

การกดปุ่มยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในหน้าเว็บไซต์ของ PIXNIQ ช่างภาพยอมรับว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารฉบับจริง