About

PIXNIQ เป็นชุมชนของผู้รักการถ่ายภาพ เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการถ่ายภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นตัวกลางในการผลิตสินค้าต่างๆที่เกิดจากไฟล์ของช่างภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของช่างภาพให้กลายเป็นผลงานที่เป็นจริงขึ้นมา

<